Stal Mireille
Slide background
Slide background

If you change the way you look at things,

the things you look at change.

Slide background

"6 hectare weiland veilig afgezet

met hout en schrikdraad"

Slide background
 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stal Mireille en haar cursisten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Stal Mireille schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen Stal Mireille en haar cursisten is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Aanmelding
  Men kan zich aanmelden via de online agenda http://www.stalmireille.nl/agenda-stal-mireille/workshops-cursussen-clinics-en-lezingen. Na het aanmelden aan de deel te nemen workshop, cursus, clinic of lezing, ontvangt de cursist digitaal een bevestiging plus een factuur. Op de factuur staan de betalingsgegevens vermeld. Een inschrijving is pas definitief nadat het volledige cursusgeld is ontvangen. In alle gevallen telt de datum van ontvangst voor de volgorde van inschrijving. Bij over-inschrijving krijgt men tijdig bericht. Indien men op de wachtlijst wenst te staan vindt in eerste instantie geen restitutie van het betaalde plaats. Indien men afziet van plaatsing op de wachtlijst vindt op korte termijn, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen, terugbetaling plaats. Het volledige cursusgeld dient men voor aanvang van de workshop, cursus, clinic of lezing over te maken tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen.

 3. Afmelding
  Bij afmeldingen tot 1 maand (30 kalenderdagen) vóór aanvang van een workshop, cursus, clinic of lezing worden administratiekosten (€ 25,00) in rekening gebracht. Op korte termijn, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na afmelding, vindt terugbetaling met aftrek van administratiekosten plaats. Bij afmeldingen tot één week (7 kalenderdagen) vóór aanvang van een workshop, cursus, clinic of lezing wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Op korte termijn, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na afmelding, vindt terugbetaling met aftrek van 50% plaats. Bij afmeldingen die binnen één week voor aanvang van een workshop, cursus, clinic of lezing plaatsvinden wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Ook bij afmeldingen die na aanvang van een workshop, cursus, clinic of lezing plaatsvinden wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Een cursist kan na overleg met Stal Mireille een collega ter vervanging sturen.

 4. Tussentijdse wijzigingen
  Een workshop, cursus, clinic of lezing vindt doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft Stal Mireille het recht de workshop, cursus, clinic of lezing af te lassen cq te verzetten naar een later moment. Indien zich tijdens een lopend opleidingstraject feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke inhoud afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Stal Mireille en de cursist tijdig overleg gepleegd teneinde de inhoud aan de gewijzigde situatie aan te passen.

 5. Klachten
  Klachten over de door Stal Mireille geleverde diensten dienen uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan Stal Mireille te worden medegedeeld. Een veronderstelde tekortkoming laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet.

 6. Vertrouwelijkheid
  Stal Mireille zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie over of van de cursist die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevraagd.

Privé lessen

Rechtrichten & balans

Accomodatie

(Revalidatie) Training

revalidatie

logo stal mireille small
Mireille den Hoed

Revalidatietrainer & Instructeur Klassieke Dressuur


Langewei 1A, 4033 CE Lienden
Tel: +31 (0)6 - 24 09 54 82 | info@stalmireille.nl

 CRKBO Instelling  CRKBO Instelling sbb beeldmerk

Deze website gebruikt cookies om de beste ervaring op de website te garanderen.